Stad & Egn
Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune

Vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er: Stad & Egn - Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune

§ 2 Foreningens formål:

Stk. 1. At højne kvaliteten af arkitektur, boliger, byrum og landskab i Helsingør kommune, samt af byudviklingen og byplanlægningen, ifht. bæredygtighed og sammenhæng mellem bevaring og nybyggeri, til glæde for nuværende og kommende generationer.

Ved afholdelse af foredrag, offentlige debatter, seminarer, ekskursioner, besigtigelser og andre arrangementer.

Ved at oplyse, inspirere og sagliggøre såvel byråd som offentlighed, fjerne myter, formidle viden og inspirere til fælles visioner for Helsingør og omegn, på et oplyst og sagligt grundlag. Samt ved gennemførelse af konkrete og relevante projekter.

Stk. 2. Foreningens virksomhed er tværpolitisk, almennyttig og åben for enhver der       interesseret i foreningens virkeområde, og som tilslutter sig foreningens formål.

Stk.3 Initiativet til foreningen er taget af bolig- og arkitekturpolitisk interesserede personer fra forskellige politiske partier i Helsingør.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Foreningen kan søge om medlemskab i relaterede foreninger.

Stk. 2. Foreningen kan nationalt søge at etablerer samarbejde med relaterede foreninger, fonde og andre der kan fremme foreningens formål.

§ 4  Medlemskreds og kontingent:
Stk. 1. Som medlemmer kan optages organisationer og privatpersoner, der bygningsfagligt og foreningspolitisk har interesse for at fremme bygge- og bolig kvaliteterne i Helsingør kommune.

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen, og godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer:

Man kan kun deltage i generalforsamlingen hvis man har betalt årskontingent. Udmeldelse og eksklusion kan foretages af bestyrelsen ved stemmeflertal såfremt man offentligt ytrer sig i .mod foreningen formål, og eksklusionen vil efterfølgende kunne prøves på generalforsamlingen.

§ 5  Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1.kvt. og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse som mail til medlemmerne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmerne med gyldigt medlemsbevis. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
       Samt et forslag til næste års budget.
4.    Fastsættelse af kontingent
5.    Indkomne forslag.
6.    Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
7.    Valg af 2. bestyrelsessuppleanter
8.    Valg af revisor( er) og revisorsuppleant
9.    Evt. valg/nedsættelse af faglige udvalg, med henblik på at kunne arrangere            
       ekskursioner etc.

10.  Eventuelt

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.             Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller når mindst 20% af medlemmer skriftlig stiller krav herom. og skal indkaldes inden for en måned.

§ 6 Foreningens daglige ledelse:

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 Medlemmer+ 2 s uppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2. Formand, samt 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

Stk. 3. Næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter  og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 er tilstede

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8. Formanden og sekretæren drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens   forhandlinger/ beslutninger.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, projektgrupper og styregrupper til ledelse og gennemførsel af udlagte ansvarsområder og tildele disse midler og beføjelser.

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar - 31.december. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen som mail til medlemmerne. Generalforsamlingen godkender regnskab.

Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelses medlemmer.

§ 8 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kasseren, eller ved formandens forfald af  næstformanden og kasseren.

§ 9 Hæftelse
Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de   afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to hinanden følgende  generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til   Museumsforeningen i Helsingør.

Således vedtaget på stiftende
generalforsamling den. 20 marts 2018