Publikationer og Link

Rapporter indlagt i 2023

Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune

En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter.
Klik HER  og læs >>

Biodiversitetsplan 2019-2030

Helsingør Kommune vil bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen, og vi håber på, at vores borgere vil være med. Ordet biodiversitet bruges i mange sammenhænge, men i denne plan defineres det som artsdiversitet, nemlig mange forskellige arter.
LÆS HER >>

Kultur, der gør en forskel

Stærke fællesskaber, store oplevelser, trivsel og sundhed
 Børn og unge – leg, dannelse og talent
• Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
 Hverdagskultur og byliv
 Bæredygtig udvikling
 Udvikling og eksperimente
r

LÆS HER >>

Rapporter indlagt i 2022

Arkitektur Politik til høring

Ovenstående er til høring med deadline 20. februar 2022. Du kan downloade forslaget neden under og komme med kommentarer. Du kan selv indsende dem eller du kan sende dem til Stad&Egn. Så vil vi prøve at fåe dem indarbejdet i høringssvaret. 

Klik på publikationen eller HER  og læs >>
 

Arkitekturpolitik - Hillerød

”Ordet arkitektur kommer fra latin og betyder bygnings-kunst. Arkitekturbegrebet dækker både byplanlægning, landskaber og pladser, torve og haver. 

Byplankonsulent- tegnestuerne i 1960'erne og 70'erne

I 2010 igangsatte Byplanhistorisk Udvalg et efter sin sædvanlige målestok ret omfattende forskningsprojekt om en meget interessant og betydningsfuld periode i dansk byplanhistorie. Projektets titel var:

” Byplankonsulenttegnestuerne i 1960’erne og 70’erne”. Projektet er støttet af Realdania.

Beskyttelse af Øresund

I Øresund findes en usædvanlig stor artsrigdom og sundets unikke havmiljø har en kæmpe betydning for miljøet, fiskeriet, forskningen og turismen i hele regionen. Næsten 90 års trawlforbud har sikret et bæredygtigt fiskeri og en stor biologisk variation.

Derfor er vi alle optagede af, at der gennemføres en særlig beskyttelse af Øresund, sådan at det særlige havmiljø og den unikke natur i sundet ikke går tabt for de kommende generationer.

Rapporter indlagt i 2021

Kvalitetsrapport for dagtilbud og skoler 2021

Dagtilbud og skoler med høj kvalitet, faglighed og trivsel skaber grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes til at gå på opdagelse i livet og blive livsduelige. Helsingør skal være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker … sammen.

Strategi og kommuneplan- lægning

Strategi og kommuneplan-
lægning er en vejledning til opbygning af f.eks. en Planstrategi 2030.

En planstrategi danner baggrund for kommuneplanen. Derfor er en Planstrategi noget der skal tages alvorligt, for her kan de fremtidige skandaler henvises til. ...I planstrategien vedtog et "enigt" Byråd etc.

Høringssvar Planstrategi 2030

Stad&Egsn høringssvar til Planstrategien 2030

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet

Hvorfor
Hvordan
Hvem og
Hvad

Rapporter indlagt i 2020

Beskyt Øresund

Beskyt Øresunds natur

I Øresund fi ndes der en helt unik samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. På grund af Øresunds store variation i både dybdeforhold, sedimenttyper og saltholdighed har Øresund i forhold til sin størrelse denne helt enestående samling af forskellige plante- og dyresamfund. Der fi ndes alt fra klippekyster over stenrev til sand og blød mudderbund.

Analyse af forskellige muligheder for beskyttelse af Øresund

I dag er Øresund beskyttet med flere forskellige typer af beskyttede naturområder, men de dækker enten kun delområder eller omfatter en begrænset type af aktiviteter. Ingen beskyttelsesområder er afgrænset til at beskytte Øresund som et samlet område.

Udledning af spillevand fra Helsingør

Rensningsanlæg (eller renseanlæg) renser spildevand fra industri og husholdning. Spildevandet indeholder både organiske affaldsstoffer som fedt, kulhydrat og protein, men også patogene bakterier og giftstoffer som medicinrester, tungmetaller, tjærestoffer, nanopartikler samt diverse andre kemikalier der er skyllet ud i afløbet eller endt i kloakken via afstrømning fra forurenede gader eller jordområder.

Vil du vide lidt mere, benyt dette link >>

Er Helsingør Kommune opdateret?

Helsingør Kommune har 2 store udlednings ledninger i Øresund.
Tretorn og Espergærde. Den i Espergærde er i forvejen underdimensioneret, så det haster med at opdatere dette anlæg da der i årene frem vil blive bygget over 1000 ny boliger i Espergærde.

Beskyt Øresund

Kulturmiljøer i kommunernes planlægning

Kulturmiljøer i kommunernes planlægning
- til inspiration.

Udgivet af Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen
 

Bedst og Billigst

Bedst og billigst
- et nyt koncept til boliger
i Danmark

Refleksioner om nødvendige forandringer som nogle almene bypolitiske synspunkter
Jens Kirkegaard, juli 2020

 

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Gehl Architect

Udarbejdet for Helsingør Byråd 26. september 2011

Detailhandel- analyse 2018

Analysen udarbejdet af ICP a/s
Institut for Center-Planlægning
2018

Movia endelige mobilitetsplan 2020

Nedenfor kan du downloade publikationen

Movias hvidbog med høringssvar 2020

Nedenfor kan du downloade publikationen

Grønne pletter og naturperler i Helsingør kommune

Nedenfor kan du downloade publikationen

Politik for borgerind- dragelse i Helsingør kommune

Se også "Metode & Idékatalog"
Nedenfor kan du downloade publikationen

Metode & idékatalog

Nedenfor kan du downloade publikationen

Kvalitetsvurdering af Museerne i Helsingør 2020

Nedenfor kan du downloade publikationen

Evaluering af egnsteatre i Danmark - Hamletscenen

Nedenfor kan du downloade publikationen

De almene boliger i Helsingør Kommune

Nedenfor kan du downloade publikationen