Generalforsamling 2022

Generalforsamling blev afholdt den 30. Marts på Cafe Chaplin

I henhold til gældende vedtægter for Stad & Egn (vedhæftet)
indkaldes herved til generalforsamling
onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:00 – på Cafe Chaplin Kampergade 3 3000 Helsingør med følgende dagsorden:

 1. Gennemgang af formalia.
  1. Valg af dirigent.
  2. Konstatering af at generalforsamlingen er korrekt indvarslet. Udpegning af referent.
 2. Bestyrelsesberetning

Beretning om foreningens virksomhed i 2021.

 1. Årsregnskab og budget

Kassereren gennemgår og forelægger til godkendelse regnskabet for 2021 og
forslag til budget for 2022.

 1. Fastlæggelse af kontingent for 2022. Kontingent er 100,00 kr. og allerede fastsat.
 2. Indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være næstformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dvs. senest onsdag den 16. marts 2022 i næstformandens postkasse: Lindevej 3B 3060 Espergærde.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af formand (Jørgen Busch er på valg og ønsker ikke genvalg).
  2. Valg af kasserer (Viggo Pedersen er på valg og villig til genvalg).
 2. Valg af bestyrelsessuppleanter
  1. Lise Muusman og Else Øland er på valg.
 3. Valg af revisorer
  1. Revisor Carsten Lind Olsen er på valg.
  2. Revisorsuppleant Max Tranebæk er på valg.
 4. Valg/nedsættelse af faglige udvalg
 5. Eventuelt.

Mød op på generalforsamlingen. Hør om Stad & Egns virke i det forgangne år: Vær med til at præge Stad & Egn og vær med til at sikre at den og vores dejlige område udvikler sig i den rigtige retning. Stad & Egn er vært ved et mindre traktement. Alle venner og medlemmer er velkomne. Såfremt I ønsker at deltage i evt. afstemninger skal kontngent være betalt til vores konto: Reg.nr. 9570 Kontonr. 0012628013.

 

Med venlig hilsen

Jens Kirkegaard,  Næstformand

Du kan downloade dagsorden her til højre ►