Generalforsamling 2021

Nu satser vi på at afholde vores Generalforsamling den
19. maj 2021 kl. 19:00 
på Cafe Chaplin

I henhold til gældende vedtægter for Stad & Egn indkaldes herved til generalforsamling onsdag den 19. maj 2021 kl. 19:00 
på Cafe Chaplin Kampergade 3 3000 Helsingør

Dagsorden             

1)   Gennemgang af formalia.
           a)   Valg af dirigent.
           b)   Konstatering af at generalforsamlingen er korrekt indvarslet. Udpegning af                     referent.

2)    Bestyrelsesberetning
           Formanden aflægger bestyrelsesberetning om foreningens virksomhed i 2020.

3)  Årsregnskab og budget
         Kassereren gennemgår og forelægger til godkendelse regnskabet for 2020 og               forslag til budget for 2021.
4)  Fastlæggelse af kontingent for 2021
          Kontingentforslag forelægges til drøftelse.

5)  Indkomne forslag
         Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før             generalforsamlingen. Dvs. senest onsdag den 24. februar 2021 i formandens                 postkasse: Horsensvej 10, 2 tv 3000 Helsingør.
6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer
         a)    Valg af næstformand (Jens Kirkegaard er på valg).
         c)    Valg af bestyrelsesmedlem (Jette Mercuri er på valg).
7)   Valg af bestyrelsessuppleanter
         a)     Max Tranebæk og Else Øland er på valg.
8)    Valg af revisorer
         b)    Ny revisorsuppleant skal vælges.

9)     Valg/nedsættelse af faglige udvalg 
10)   Eventuelt.

Mød op på generalforsamlingen. Hør om Stad & Egns virke i det forgangne år: Vær med til at præge Stad & Egn og vær med til at sikre at den og vores dejlige område udvikler sig i den rigtige retning. Stad & Egn er vært ved et mindre traktement.