Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Stad&Egn
onsdag 11.03 2020 kl. 19:00 på Cafe Chaplin.

 

Generalforsamlingen
Ad 1). Beretning, aktiviteter, regnskab og kontingent.
I alt 10 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Jan Ryberg blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet
og Jørgen Busch varetog rollen som referent.

Jørgen Busch aflagde herefter formands- og bestyrelsesberetning om Stad & Egns virksomhed i foreningens andet leveår 2019. Den skriftlige beretning for 2019 vedhæftes. (Kan downloades)

Fra den skriftlige beretning blev fremhævet følgende nedslag: Ialt 8 cafemøder på Chaplin før sommerferien 2019 og 7 cafemøder og toldkammermøder efter sommerferien 2019.

At vi har haft velkomstmøde med ny chef for By, land og Vand Pia Holm Nielsen. Møde med Bylab om strandvejsgrunden, Sommarivapark og Lappestensbatteri, Rejsegilde på plejehjem i Hornbæk. Møde på Region Hovedstaden om Råstofplan 2020. Åbent hus hos Bylab om Kommunalplan 2019.
VIVE temamøde om ældrepleje og rehabilitering. Indvielse af Helsingør stadion. Borgermøde om Planstrategi med Bylab og Julie Tange, borgermøde på Nødebo Kro om fredning af Esrum søs omgivelser, borgermøde om strandvejsgrunden. Sommarivapark og Lappestensbatteri og Sara McKinley og efterfølgende vandring derude med Lars Bjørn, Erik Trolle og Helle Øelund, Møde i Bymidteforum om torve og plads og p-pladsudvikling i bymidten. Konference om fremtidens byggeri i Docken i Nordhavnen. Årsmøde i DN Helsingør. Work shop om Erhvervs- og vækstpolitik, Borgermøde om fast H – H forbindelse, borgermøde om Langebro samt rundvisning på FH og Norfors Kraftvarme-værk.

Herefter var der en kortere debat om beretningen med fortsat opfordring til vi i Stad & Egn sikrer at formand og bestyrelse ”har mandat” fra medlemmerne, og fokuserer på foreningens formål og kerneinteresser, bolig og boligformer, bygningsbevaring og arkitekturpolitik, by- og landskabs-planlægning, naturbevaring, trafik og infrastruktur, kollektiv transport, detailhandel og byliv. Herefter blev beretningen godkendt.
 

Viggo Pedersen fremlagde herefter og gennemgik regnskabet for 2019. Videre anbefalede Viggo at kontingentet uændret fortsat er på 100 kr. Kontingentet blev herefter fastsat til 100 kr. Regnskab for 2019, budget for 2020 og kontingent for 2020 blev godkendt. Regnskabet for 2019 vedhæftes. (Kan downloades)

Under pkt. Indkomne forslag, var der følgende fra bestyrelsen:
Blev der orienteret og drøftet at Stad & Egns webmaster Anders Wilsbech har lavet en rigtig god hjemmeside www.stadogegn.dk . Videre blev orienteret og drøftet om hjemmesidens gode anvend bare indhold og hjemmesidens muligheder her og nu og på sigt.

Der blev også orienteret og drøftet, at vi af landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur – by og land var blevet inviteret med til fokus-gruppemøde om projektet ”En Fælles Sag”, fordi de vurderer, at vi er en interessent, som kan bidrage med vigtige pointer og informationer.

Videre blev orienteret og drøftet de indholdet af de temaer som vi på cafe eller toldkammermøder kan tage op i løbet af året. Der blev taget udgangspunkt i den oversigt over tema/temadeltagere, som var udarbejdet på baggrund af input fra bestyrelsen og andre bidragydere. Generalforsamlingen gav tilslutning hertil, og præciserede at det skal times. Listen vil blive drøftet på vores bestyrelsesmøde mandag 06.04 2020. Herefter der vil blive slået søm i og programmet for de resterede kvartaler vil blive klar.

Ad 2). Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Busch blev genvalgt som formand og Viggo Pedersen blev genvalgt som kasserer.

Jens Kirkegaard, Anders Wilsbech og Jette Mercuri fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Max Tranebæk og Else Øland fortsætter som suppleanter.
Jørgen Bodilsen og Jørn Pedersen fortsætter som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 3). Nedsættelse af udvalg, arbejdsgrupper
Underudvalg blev drøftet, men intet blev besluttet, men døren er ikke lukket, man kan stadig melde sig til et udvalg eller bede om nedsættelse af udvalg eller arbejdsgrupper i vores regi.

Som muligheder her blev peget på tværgående samarbejder eller bidrag fra os til ”50 året for kommunalreformen i 1970” eller ”Helsingørs nøglerolle i Nationalpark Kongernes Nordsjælland”

Ad 4). Eventuelt
Under dette punkt hvor alt kan diskuteres og intet vedtages, udspandt sig en hyggelig og munter debat og vi takker alle, som har bakket op, som vi er blevet inspireret af og på den ene eller anden måde har samarbejdet med og ønsker et fremgangsrigt 2020 for bolig og boligformer, bygningsbevaring og arkitekturpolitik, by- og landskabsplanlægning, naturbevaring, trafik og infrastruktur, kollektiv transport, detailhandel og byliv i vores kommune.

 Referent: Jørgen Busch